پایه خنک کننده  لپ تاپ پرووان مدل PCP57
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP57
پایه خنک کننده  لپ تاپ پرووان مدل PCP56
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP56
پایه خنک کننده  لپ تاپ پرووان مدل PCP55
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP55
پایه خنک کننده  لپ تاپ پرووان مدل PCP54
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP54
پایه خنک کننده  لپ تاپ پرووان مدل PCP53
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP53
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP51
پایه خنک کننده لپ تاپ پرووان مدل PCP51